จัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Username :
Password :
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
นายกมล เลิศประเสริฐเวช
นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่
เบอร์ติดต่อ 0818991169
นายประเสริฐ กุลชัยวิวัฒน์กิจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่
เบอร์ติดต่อ 0810019129
นายสมชาย อัครอมรธรรม
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่
เบอร์ติดต่อ 0818630655